Posuzování zubů a skusu

      U všech plemen se na výstavách a bonitacích provádí posouzení chrupu a skusu. Pokud pejskovi narostly všechny zuby, označujeme jeho chrup jako úplný. V tlamě pak napočítáme 42 zubů (tj. 12 řezáků, 4 špičáky, 16 zubů třenových a 10 stoliček).Řezák (incisivus, I) - v každé čelisti je 6 řezáků. Jsou umístěny ve středu zubního oblouku a svou velikostí patří k jeho nejdrobnějším zubům. Podle umístění od středu čelisti se nazývají klíšťky, střeďáky a krajáky. Označují se I1, I2, I3. Řezáky horní a dolní čelisti do sebe zapadají v tzv. skusu, který se hodnotí

Špičák (caninus, C) - v každé čelisti jsou 4. Následují za řezáky. Jsou to nejdelší a nejsilnější zuby.

Zub třenový (premolár, P) - na každé straně horní i dolní čelisti za špičáky následují 4 zuby třenové různé velikosti a nepravidelného, převážně jehlanovitého tvaru. Označují se P1, P2, P3 a P4.

Stolička (molar, M) - v horní čelisti jsou na každé straně 2 stoličky a v dolní čelisti 3 stoličky. Označují se M1, M2, které jsou mohutně utvářeny a M3, které jsou drobnější a pouze v dolní čelisti. Stoličky tak uzavírají zubní oblouk.      První stoličky v dolní čelisti (M1) spolu s posledními třenovým zubem horní čelisti (P4) bývají označovány jako trháky.

       Skus se zjišťuje při zavřené tlamě. Čelisti musí být ve vodorovné poloze, aby se jejich posunem nezměnila poloha řezáků (při zaklánění hlavy dozadu dochází k jejich přirozenému posunu).Skus nůžkový - při skousnutí jsou řezáky mírně předsunuty před řadou dolních řezáků tak, že za sebe zapadají. Přední plochy dolních řezáků se lehce dotýkají zadních ploch horních řezáků. Toleruje se mezera do 1 mm (1).

Skus klešťový - svislá linie dolních řezáků je na stejné úrovni jako u horních řezáků. Kousací hrany obou řad řezáků dosedají na sebe (2).

Předkus - řada dolních řezáků při sevřených čelistech je před řadou horních řezáků (3).

Podkus - řada horních řezáků je před řadou dolních řezáků předsazena více jak o 2 mm (4).

      Tyto čtyři výše zmíněné druhy skusů odpovídají oficiální klasifikaci závazné na mezinárodní úrovni, tj. podle FCI. Na výstavách různé úrovně, pořádaných v naší republice, na chovatelských akcích klubu, tj. na speciálních – klubových výstavách kníračů, svodech a bonitacích se sejdete s hodnocením skusů, rozšířeným o další typy a mezitypy:

Skus těsně nůžkový - zase jsou při skousnutí předsunuty řezáky horní čelisti před řadou dolních řezáků. Zadní plochy horních řezáků a přední plochy řezáků dolních se dotýkají jen u jejich špiček.

Skus volný - poloha řezáků odpovídá výše popsaným parametrům skusu nůžkového nebo těsného nůžkového. Rozdílem je 1 – 2 mm velká mezera mezi styčnými plochami řezáků.

Nepravidelný skus - jeden nebo více řezáků vystupuje z řady k podélné ose oblouku zubů (podélné vychýlení). Druhý případ je vychýlení jednoho nebo více řezáků z vlastní podélné osy (příčné vychýlení). Kombinací obou těchto odchylek vzniká tzv. kombinovaně nepravidelný skus.

      Pro knírače je standardem předepsán nůžkový skus. U nás se dále rozlišuje skus těsný nůžkový a skus volný. Oba uvedené skusy jsou ještě korektní. Mezi skusy vadné patří skus klešťový, předkus, podkus a skus nepravidelný – podélně, příčně a kombinovaně.

      U knírače se při zařazování do chovu řídíme platnými normativy Klubu chovatelů kníračů. Aby mohl být knírač zařazen do chovu, musí splnit tyto podmínky:

 FENA - knírač malý pepř a sůl, čerostříbřitý, černý  může chybět 1 × M3 nebo 1 × P1
 PES - knírač malý pepř a sůl, čerostříbřitý, černý  úplný chrup
 FENA - knírač malý bílý  může chybět 2 × M3 nebo 2 × P1 (max. 2 zuby)
 PES - knírač malý bílý  může chybět 1 × M3 nebo 1 × P1
 Knírač střední  úplný chrup
 Knírač velký  úplný chrup

      Je nutné dodat, že se vyskytují zuby přespočetné neboli zdvojené zuby. Bývají to především P1. Platné normativy klubu přespočetné zuby nepenalizují.